Dokumentacja Przetargowa

Informacja o zamówieniu publicznym dla zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie”.

Znak sprawy: OSP.01.07.2017

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wysokość wadium: 10 000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Termin składania ofert: 04.08.2017 r. godz. 11:00

CPV Przedmiotu Zamówienia: 34144210-3 – wozy strażackie

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:

Cena – 90%

Gwarancja jakości – 10 %

Informacje o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2017 r. – numer ogłoszenia: 556700-N-2017

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, rok produkcji podwozia min. 2016 rok, nadwozia rok produkcji min. 2017, z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie.

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

Materiały: